Częstotliwość odbierania odpadów

Częstotliwość odbierania odpadów

Podstawa prawna: § 11 uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/163/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 643, z późn.zm.) oraz § 5 uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/164/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 241).

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:

1. odpady komunalne zmieszane:

• w budownictwie jednorodzinnym –  w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, co najmniej raz w tygodniu, poza tym okresem co najmniej raz na 2 tygodnie,

• w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 1 raz w tygodniu,

2. odpady segregowane – szkło:

• w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu,

• w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 2 razy w miesiącu,

3. odpady segregowane z papieru, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych:

• w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu,

• w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 1 raz w tygodniu,

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:

• w budownictwie jednorodzinnym  oraz wielolokalowym  - 12 razy w roku.

5. komunalne odpady zielone z terenów zielonych w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku:

• w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu.

Komunalne odpady zielone z terenów zielonych, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, w okresie od 1 marca do 30 listopada przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łowieckiej po samodzielnym ich dostarczeniu.

W przypadku odpadów zielonych powstających w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę, wykonującego usługi związane z pielęgnacją zieleni lub inny podmiot na podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie tych odpadów należy do obowiązków i na koszt tego podmiotu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, takie jak: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu, przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łowieckiej po samodzielnym ich dostarczeniu, nieodpłatnie w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego. W przypadku dostarczenia w/w odpadów w ilości większej niż określono powyżej, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku przyjęcia odpadów na składowisko, ponad ilość zwolnioną z opłaty.

Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zapewniającej odbiór odpadów z nieruchomości z częstotliwością:

• co najmniej 2 razy w miesiącu – w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych,

• każdorazowo wg potrzeb – w przypadku pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z DOMKÓW JEDNORODZINNYCH:

kliknij na poniższy link:

http://www.pgk.szczecinek.pl/index.php/gospodarka-odpadami/wywoz-nieczystosci


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH - BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

załącznik do pobrania


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TZW. "GNIAZD" USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECINKA

załącznik do pobrania


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH - POJEMNIKI PODZIEMNE

załącznik do pobrania