Jak segregować śmieci?

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny należy:

 • w zabudowie wielorodzinnej umieszczać w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych we wspólnych gniazdach utworzonych na terenie miasta,
 • w zabudowie jednorodzinnej umieszczać w przekazanych na ten cel workach.

Nie wiesz jak sortować odpady komunalne? To bardzo proste! Wystarczy, że nie będziesz wrzucał wszystkich śmieci do jednego kosza. Surowce wtórne gromadź oddzielnie
w odpowiednich pojemnikach lub workach (zabudowa jednorodzinna), w następującej kolorystyce:

W kolorze niebieskim przeznaczone są na odpady papieru i tektury. Wrzucamy do nich:

 • gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • kartony, tekturę i opakowania zrobione z tego materiału.

 Nie wrzucamy: kartonów i tektur pokrytych folią aluminiową, tłustego i zabrudzonego papieru np. opakowań po maśle, tapet, odpadów higienicznych.

 W kolorze zielonym przeznaczone są na opakowania szklane. Wrzucamy do nich:

 • szklane butelki po napojach,
 • słoiki po artykułach żywnościowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, fajansu, żarówek, lamp, luster, szyb, szkła żaroodpornego.

W kolorze żółtym przeznaczone są na opakowania wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych oraz z metali. Wrzucamy do nich:

 • butelki po napojach, kosmetykach, chemii gospodarczej,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynach, śmietanie, twarogach, owocach, warzywach, wędlinach itp.),
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • kartony (opakowania wielomateriałowe) po mleku i napojach.

Nie wrzucamy: opakowań po olejach silnikowych, smarach itp., styropianu, puszek po farbach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

W kolorze brązowym przeznaczone są na odpady zielone z terenów zielonych. Wrzucamy do nich:

 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • drobne gałęzie o długości do 30 cm,
 • obumarłe rośliny ogrodowe lub doniczkowe.

Nie wrzucamy: obierek, resztek żywności, starego pieczywa.

Pamiętaj! Do pojemników na zmieszane odpady komunalne nie można również wrzucać:

 • przeterminowanych leków,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Na terenie Miasta Szczecinek zlokalizowane są dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. PSZOK ul. Łowiecka, 78-400 Szczecinek (składowisko odpadów),

2. PSZOK ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek (PGK Sp. z o.o.)

Można do nich nieodpłatnie przekazać:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (wyłącznie na składowisko przy ul. Łowieckiej),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
 • zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane leki.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (takie jak: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu) przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łowieckiej w Szczecinku (składowisko odpadów) w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego. Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie - w takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Ponadto na terenie miasta ustawiono 11 pojemników na odpady elektryczne i elektroniczne, do których można wrzucać m.in. suszarki, lokówki, telefony, ładowarki, komputery, drukarki, radia, wiertarki, czajniki, odkurzacze, żelazka, tostery. Pojemniki posiadają również osobne otwory przeznaczone do wrzucania baterii i żarówek.

Zużyte baterie zbierane są także w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta (urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, sklepy) do specjalnych pojemników.

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach do pojemników dostarczonych przez Miasto.

Ponadto w ciągu roku prowadzone są zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w formie zbiórki mobilnej. Informacje o terminach przeprowadzanych zbiórek umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta, PGK Sp. z o.o. w Szczecinku, a także w lokalnych mediach i prasie.