Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywane do składowania: Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2016 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 45%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 30,7% (wymagany poziom: co najmniej 18%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,9% (wymagany poziom: co najmniej 42%)

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2015 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 50%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 36,9% (wymagany poziom: co najmniej 16%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom: co najmniej 40%)

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2014 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0, 38 % (wymagany poziom: poniżej 50%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 32% (wymagany poziom: co najmniej 14%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom: co najmniej 38%)