Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek

Podstawa prawna: art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j. z późn. zm.). Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na terenie miasta Szczecinek jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Szczecinek.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek przekazywane są do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny, 78-320 Połczyn Zdrój, pełniącego rolę Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Szczecineckiego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 –2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2013.